Home > Over Prisma > Bestuur en beleid

Bestuur en beleid binnen Stichting Prisma Almere

Scholen

Onze schooldirecteuren hebben de dagelijkse leiding over hun school en worden daarin ondersteund door hun managementteam. Dat team bestaat op de meeste scholen uit een adjunctdirecteur en/of leerteamleider(s) aangevuld met een intern begeleider. De directie maakt een schoolplan voor vier jaar, dat een overzicht geeft van de organisatie en de inhoud van het onderwijs. Het schoolplan wordt goedgekeurd door de medezeggenschapsraad (bestaande uit ouders en medewerkers). Het schoolplan is afgeleid van het strategisch beleidsplan. Dat wordt door het College van Bestuur vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

College van Bestuur

Het College van Bestuur stuurt de schooldirecties aan. En wordt daarbij ondersteund door de medewerkers van het bestuursbureau (staf) van Prisma. De bestuurder van Stichting Prisma is de heer N. (Nico) de Haas. Directeuren, (staf)medewerkers en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad denken actief mee over beleidsontwikkeling binnen Stichting Prisma. De directeurenraad is een beleidsvoorbereidend orgaan. De directeuren stemmen hun schoolbeleid af op elkaar. Zij bereiden het strategisch beleid voor dat op schoolniveau wordt uitgevoerd. Ook is er ruimte voor intervisie.
De GMR overlegt namens ouders en personeel en oefent invloed uit op het beleid van Stichting Prisma over aangelegenheden die alle Prisma-scholen aangaan.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau van Stichting Prisma adviseert en ondersteunt de scholen als het gaat om de verschillende beleidsterreinen (onderwijs en kwaliteit, personeel en organisatie, financiën en beheer, gebouwen, identiteit en communicatie) en overige algemene zaken. Die ondersteuning is nodig omdat er steeds meer kennis wordt gevraagd op steeds meer terreinen. Prisma wil ervoor zorgen dat directeuren zich primair kunnen richten op (onderwijs)ontwikkeling en kwaliteit op de eigen school. Het stafbureau van Prisma is bereikbaar via telefoon (036) 534 63 00 of via de e-mail bestuur@prisma-almere.nl

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het Bestuur en het beleid van Stichting Prisma. Daarnaast fungeert de Raad ook als klankbord voor het College van Bestuur.  De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. 

Downloads

*In het kader van de AVG bevat dit document geen handtekeningen. Een getekend exemplaar is op ons kantoor aanwezig.