Home > Ons onderwijs > Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam waarmee extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het is geen aparte schoolsoort maar passend onderwijs geldt voor alle scholen. Het doel van passend onderwijs is te zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat ze ondersteuning krijgen als dat nodig is zodat er geen leerlingen meer thuiszitten. Om dit voor elkaar te krijgen werken scholen samen. Alle scholen in een regio of stad zijn onderdeel van een samenwerkingsverband passend onderwijs. 

Prisma participeert in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. Het is onze gezamenlijke missie om een zo dekkend en passend mogelijk aanbod te realiseren voor alle Almeerse leerlingen, samengevat: “alle leerlingen in Almere zijn succesvol op school”.

Alle scholen van Prisma nemen deel aan het wijkoverleg (POIDW). Het wijkoverleg bestaat uit een groep scholen die samenwerken om het passend onderwijs vorm te geven in de wijk en de ambities van het ondersteuningsplan worden uitgevoerd in de praktijk. Elke wijk streeft volgens een plan van aanpak naar een zo dekkend mogelijk aanbod op het gebied van passend onderwijs, de samenwerking met het sociaal domein (JGZ/GGZ) en de doorgaande lijn voorschools - basisschool - voortgezet onderwijs.

Het samenwerkingsverband heeft samen met de schoolbesturen in Almere een eigen strategisch beleidsplan opgesteld: het ondersteuningsplan: http://www.passendonderwijs-almere.nl/external/files/2018-2022_OP-PO-POA-ondertekend.pdf

Prisma heeft een portefeuillehouder passend onderwijs die zich specifiek met dit thema bezighoudt. De portefeuillehouder initieert beleidsontwikkeling voor kwaliteitszorg en Passend Onderwijs. Daarnaast biedt de portefeuillehouder procesondersteuning, adviseert en ondersteunt ze de directies van de Prismascholen en adviseert zij het College van Bestuur.