Home > Voor de ouders > Privacy

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Prisma heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is gaan gelden voor de gehele Europese Unie. Hiertoe heeft Stichting Prisma conform de regelgeving een externe Functionaris voor Gegevensbescherming van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw M. van der Horst. Daarnaast is binnen het bestuur een Security Officer benoemd.  Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de scholen in geval van gegevensbeveiligingsincidenten en privacyvragen.

Binnen Stichting Prisma is een bovenschoolse werkgroep geformeerd, voorgezeten door de Functionaris voor Gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de Stichting. Momenteel zijn we bezig met het invullen van het Register Verwerkingen, het verzamelen en beoordelen van de verwerkingsovereenkomsten, het bespreken en vragen om instemming van het Privacy Beleid. Daarnaast hebben wij nieuwe inschrijfformulieren op de scholen ingevoerd die voldoen aan de AVG, met instemming van de GMR. Van onze scholen hebben wij een inventarisatie van de aanwezige software die de basis vormt voor het Register Verwerkingen.

Onze afspraken met scholen

  • Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken.
  • Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen.
  • Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.
  • Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Zie meer hierover bij ons ‘Foto-en videobeleid’

Foto- en videobeleid

Toestemming voor het publiceren van foto’s en/of video’s van leerlingen is noodzakelijk. Prisma heeft diverse toestemmingsformulieren ontwikkeld waarin wij via de school aan ouders vragen dit in te vullen en toestemming te verlenen. Het gaat om de volgende formulieren:

Heeft de school een specifiek doel voor het publiceren van foto’s en of video’s dat valt buiten bovenstaande toestemmingsformulieren? Dan zorgt de school ervoor dat daarvoor een apart toestemmingsformulier richting ouders wordt verstrekt waarop dat doel wordt beschreven en om toestemming wordt gevraagd (zoals een digitaal magazine bijvoorbeeld).

Tevens vragen de scholen aan ouders om zeer terughoudend te zijn met het maken van foto’s/video’s binnen de school. Ouders worden gevraagd om alleen hun eigen kind te fotograferen of te publiceren op bijvoorbeeld sociale media. De directeur kan indien nodig het fotograferen verbieden.

Links Privacy

Meer informatie?

Heeft u vragen over de privacy zoals dat is geregeld binnen de scholen van Stichting Prisma neem dan contact op met Martijn van Dijk via vragenoverprivacy@prisma-almere.nl
De Functionaris voor de Gegevensbescherming van Prisma, mevrouw M. (Marion) van der Horst, is bereikbaar via m.vanderhorst@cedgroep.nl