Home > Voor de ouders > Omgangsregels en protocollen > Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op al onze scholen streven wij er elke dag naar dat kinderen zich veilig voelen. Wij voelen ons er ook verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Gelukkig is dit meestal het geval. Helaas telt dit niet voor alle kinderen. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die dagelijks met kinderen werken. Ook bij Prisma zien we dit natuurlijk als een opdracht, want ook onze kinderen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanaf 1 januari 2019 zijn we wettelijk verplicht om het afwegingskader van de meldcode te hanteren. Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en sneller in beeld bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt gekeken hoe we zo snel mogelijk hulp in kunnen schakelen. Dit kan zowel door de school zelf als door Veilig Thuis ingezet worden. Met het gebruiken van de aangepaste Meldcode werken we samen met u als ouders en Veilig Thuis aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hoe werkt de meldcode?

Alle scholen hanteren het Stappenplan verbeterde meldcode. Klik hier voor het protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wat opnieuw  is vastgesteld door de GMR in november 2019. 

Wanneer gebruiken wij de meldcode?

Als school doorlopen wij de stappen van de meldcode als wij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij om vermoedens van verbaal geweld, fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Prisma heeft een bovenschoolse aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij signalen van mishandeling of huiselijk geweld heeft de directeur van de school altijd overleg met deze aandachtsfunctionaris om samen te kijken welke stappen er genomen moeten worden. De aandachtsfunctionaris Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Prisma is Margareth van Meerveld,  zij is bereikbaar via m.vanmeerveld@prisma-almere.nl. Mocht ze niet beschikbaar zijn kan uw mail opgepakt worden door Michelle Brown, zij is ook een van de aandachtsfunctionarissen binnen de stichting.