Home > Over Prisma > Medezeggenschap

Medezeggenschap 

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke status. De MR bestaat uit een oudergeleding en een teamgeleding. Zij zijn hierin gelijk vertegenwoordigd. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het regelement, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Onderwijs.

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Daarom is het ook voor iedere ouder belangrijk te weten dat er een MR is en wie daar namens de ouders zitting in hebben. Zodoende kunnen alle ouders bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties. Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over schoolzaken zoals:

  • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
  • Veranderingen in het onderwijs
  • Personele zaken
  • Financiën
  • Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de GMR . Binnen Stichting Prisma Almere functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). Iedere MR vaardigt twee leden (één ouder en één teamlid) af naar deze GMR. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan.

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Wanneer een ouder van een bepaald onderwerp vindt dat het eens in de MR aan bod moet komen, kan dat aangegeven worden bij de leden van de betreffende Medezeggenschapsraad. Bij deze personen is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar.

Downloads