Home > Over Prisma > Identiteit

Onze Identiteit

Elke school van stichting Prisma is een kleine levende gemeenschap waarin ouders en leerkrachten samenwerken, waarin kinderen worden gezien en gewaardeerd en zichzelf leren kennen als individu, als lerende én als persoon. Het is onze maatschappelijke opdracht om samen te leven en te leren in deze veranderende samenleving. 

Wij geloven dat de christelijke waarden en normen een grote meerwaarde hebben voor het samenleven van mensen en het omgaan met de wereld om ons heen. Wij verbinden deze waarden en normen aan onze pedagogische opdracht. We zijn samen op zoek naar manieren waarop we blijvend vorm kunnen geven aan de christelijke identiteit. Daarbij zien wij de schoolteams als identiteitsdrager. Zij verbinden de formele identiteit van de organisatie (zoals verwoord in de statuten en het beleid van de organisatie) met de geleefde identiteit in de klas en in de school. De wijze waarop school hier invulling aan geeft laten wij aan school zelf over.

Alles wat we rond identiteit bespreken en doen, is ingebed in onze Prismacultuur. Het omarmen van diversiteit is het motto. Daarmee geven wij weer dat we op een open en respectvolle manier met het onderwerp identiteit willen omgaan. 

Van leerlingen en ouders verwachten wij dat ze de christelijke identiteit respecteren. Wij realiseren voor kinderen een breed identiteitsaanbod. De Bijbel, vertaald naar het hedendaagse leven, is daarvoor onze inspiratiebron.

Daarnaast is onze identiteit zichtbaar in ons handelen, het omgaan met elkaar en het curriculum binnen de school. Alle kinderen zijn welkom bij Prisma, mits ouders de omschreven grondslag respecteren.